In de tweede periode behandelen we de hoofdstukken 31 t/m 36 (In balans deel 2b Havo) die getoetst zullen worden in SE-week 2 (15 t/m 19 januari).            

Zie onderaan voor de studiewijzers en ander lesmateriaal.


H5-uur
In het aparte uur voor alleen H5-leerlingen zullen we extra opgaven oefenen en de voortgang van de praktische opdrachten bespreken.


Praktische opdrachten:

  1. De eerste praktische opdracht (PO 1): het studiebudget. Deze opdracht moet je uiterlijk 1 december 2017 inleveren.
  2. De tweede praktische opdracht (PO 2): organisatie en marketing van een bedrijf. Deze opdracht moet je uiterlijk 1 maart 2018 inleveren.


Beschrijving PO1:

http://www.digileraar.com/pluginfile.php/3362/course/summary/PO%201%20MO%20H5%201718.docx


Beschrijving PO 2:

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4263/course/summary/PO%202%20MO%20H5%201718.docx





Studieplanning periode 2

week 45:        Hoofdstuk 31 +31

week 46+47:  Hoofdstuk 33 + 34

week 48+49:  Hoofdstuk 35

week 50+51:  Hoofdstuk 36

week 51 + 1:  Kerstvakantie

week 1:          Voorbereiden SE

week 2:          SE 2


SE2

Hoofdstuk 31 t/m 36

De toets duurt 3 lesuren en telt voor 17,5% mee in het SE-cijfer



Lesmateriaal per hoofdstuk


Hoofdstuk 31+32
  • In hoofdstuk 32 leer je wat externe verslaggeving is, uit welke onderdelen die bestaat en waarom die opgesteld moet worden.
  • In hoofdstuk 32 leer je hoe een onderneming de waarde van haar activa bepaalt en we onderzoeken de vaste en vlottende activa; we kijken speciaal naar de financiële en immateriële vaste active


Studiewijzer Hfst 31+32

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4263/course/summary/SW%20HV5%20Hoofdstuk%2031%2B32.docx


Hoofdstuk 33+34
  • In hoofdstuk 33 kijken we nogmaals naar de passiva: het eigen vermogen en de schulden. We onderzoeken in het bijzonder de herwaarderingsreserve en de voorzieningen
  • In hoofdstuk 34 kijken we naar de winst- en verliesrekening in uitgebreide vorm, met speciale aandacht voor deelresultaten zoals het financieringsresultaat.

Studiewijzer Hfst 33+34

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4263/course/summary/SW%20HV5%20Hoofdstuk%2033%2B34.docx


Hoofdstuk 35+36
  • In hoofdstuk 35 gaan we de balans en winst- en verliesrekening gebruiken om de liquiditeit van een onderneming vast te stellen: hebben ze genoeg liquide middelen om hun schulden op korte termijn te kunnen betalen en hoe groot is de kans op een faillissement? Daartoe leren we de current ratio, de quick ratio en de cashflow te berekenen.
  • In hoofdstuk 36 onderzoeken we of er voldoende eigen vermogen in een onderneming zit ten opzichte van het vreemde vermogen: we berekenen de solvabiliteit en kunnen daarmee vaststellen of een onderneming financieel gezond is. We onderzoeken tenslotte ook de winstgevendheid van een onderneming met behulp van de rentabiliteit van het eigen en van het totale  vermogen (REV en RTV).


Studiewijzer Hfst 35+36
https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4263/course/summary/SW%20HV5%20Hoofdstuk%2035%2B36.docx



Powerpoint Hfst 31 t/m 36

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4263/course/summary/H31-36.pptx


Examenopgaven Hfst 31 t/m 36

https://www.digileraar.com/pluginfile.php/4263/course/summary/SE%202%20Voorbereiding.xlsx


Internetsite:

https://www.examenblad.nl/examen/management-en-organisatie-havo/2017/havo?topparent=vg41h1h4i9qd